தனிநபர் மசோதா

PRIVATE MEMBERS’ BILLS

, ,
Title: The Housing Facility For Destitute Senior Citizens, Widows and Orphan Children Bill, 2022  DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI ...மேலும் படிக்க

PRIVATE MEMBERS’ BILLS

, ,
Title: The Prevention of Internet Shutdown Bill, 2022 DR. T. SUMATHY (A)THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I beg to ...மேலும் படிக்க

PRIVATE MEMBERs’ BILLS

, ,
Title: The Special Financial Assistance to the State of Tamil Nadu Bill, 2022 DR.T. SUMATHY (A)THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI ...மேலும் படிக்க

PRIVATE MEMBERS’ BILLS

, ,
Title: Breast Cancer Awareness Bill, 2022 DR.T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I beg to move ...மேலும் படிக்க
தொடர்பு கொள்க