நட்சத்திரம் மற்றும் நட்சத்திரமிடப்படாத கேள்விகள்

GI TAG-MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
UNSTARRED QUESTION/ நட்சத்திரமிடப்படாத கேள்வி 5372. DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY ...மேலும் படிக்க

DATA BREACHES IN Ed-TECH APPS-MINISTER OF EDUCATION

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
STARRED QUESTION/ நட்சத்திர கேள்வி *459. DR. T. SUMATHY (a) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Will the Minister of EDUCATION be pleased ...மேலும் படிக்க

CITIZEN CENTRIC SERVICES THROUGH E-COURTS-MINISTER OF LAW AND JUSTICE

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
UNSTARRED QUESTION/ நட்சத்திரமிடப்படாத கேள்வி 4886. DR.T. SUMATHY (a) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be ...மேலும் படிக்க

RESPONSES RECEIVED ON CONSULTATION PAPER-MINISTER OF COMMUNICATIONS

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
UNSTARRED QUESTION/ நட்சத்திரமிடப்படாத கேள்வி 4617. DR. T. SUMATHY (a) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased ...மேலும் படிக்க

SPECIFIC FOOD PROCESSING SCHEMES-MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
UNSTARRED QUESTION/ நட்சத்திரமிடப்படாத கேள்வி 4416. DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES ...மேலும் படிக்க
தொடர்பு கொள்க