விவாதங்கள் & பேச்சுகள்

GENERAL BUDGET DISCUSSION 2023

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): “The difference between despair And fear, is like the one ...மேலும் படிக்க

SPECIAL MENTION- ZERO HOUR

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Chairperson, I am thankful to you for allowing me ...மேலும் படிக்க

QUESTION HOUR

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Thank you, Madam Finance Minister, for giving an elaborate answer in the ...மேலும் படிக்க

QUESTION HOUR

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Thank you very much, hon. Speaker, Sir. As has been rightly pointed ...மேலும் படிக்க

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT’S ADDRESS 2023

தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
DR.T. SUMATHY (A)THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): I beg to move: That at the end of the motion, the ...மேலும் படிக்க
தொடர்பு கொள்க