தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி 2019-2020

On 26.03.2022, Allotted fund for Anganwadi Building at the cost of Rs.35,00,000 (Thirty-Five Lakhs) in Shastri Nagar, Adyar. Construction work is under process.

26.03.2022  அன்று ,அடையாறு, சாஸ்திரி நகரில், அங்கன்வாடி கட்டிடம் பனி ரூபாய்  35 லட்சம் செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்டது

 

 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *