தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி 2019-2020

On 03.03.2020, allotted funds for Open Well at the cost of Rs.21,66,000 (Twenty-One Lakhs Sixty Six Thousand) in Sithalapakkam and brought into public use by Hon’ble Minister for Sports & Youth Welfare Thiru. Udhayanithi Stalin on 26.11.2021.

03.03.2020 அன்று ,சித்தாலப்பாக்கம் கிராமத்தில் திறந்த வெளி கிணறுகட்டும் பணி ரூபாய்  21.66 லட்சம் செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்டது .மாண்புமிகு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் திரு .உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களால் 26.11.2021 அன்று திறந்துவைக்கப்பட்டது.

9- FILE 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *