தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி 2019-2020

On 11.01.2020, allotted funds for Medical Instruments at the cost of Rs.20,00,000 (Twenty Lakhs) for Primary Health Centre, Perumbakkam.

11.01.2020 அன்று,பெரும்பாக்கம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு,மருத்துவ உபகரணங்கள் வழங்குதல் பனி ரூபாய்  20 லட்சம் செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

MPLAD 7 MPLAD 7-1

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *