தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி 2019-2020

On 08.01.2020, allotted funds for Furniture (Table & Chair) at the cost of Rs.8,50,000 (Eight Lakhs and Fifty Thousand) to Chennai Rani Meiyammai Girls Higher Secondary School, RA Puram.

08.01.2020 அன்று ராஜா அண்ணாமலைபுரம், சென்னை இராணி மெய்யம்மை மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு  ரூபாய் 8.50  லட்சம்  செலவில் தளவாட பொருட்கள் வாங்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது .

MPLAD 2

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *