தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி 2019-2020

On 08.01.2020, allotted fund for Providing Books at the cost of Rs.6,00,000 (Six Lakhs) for Various Schools in the Constituency

08.01.2020 அன்று ,அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளிக்கு ரூபாய்  6  லட்சம் செலவில் புத்தகம் வாங்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது

MPLAD 3

 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *