தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி 2022-2023

On 16.03.2023, Allotted funds for Two (2) High Mast Lights at the cost of Rs.10,00,000
(Ten Lakhs) in Besant Nagar.

16.03.2023 அன்று ,பெசன்ட் நகரில்  இரண்டு உயர் மின் விளக்கு கோபுரம் நிறுவும்  பனி ரூபாய்  10 லட்சம் செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

MPLAD40

 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *