தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி 2022-2023

On 16.03.2023, Allotted funds for Two (2) High Mast Lights at the cost of Rs.10,00,000 (Ten Lakhs) in Turbulence Road, Mylapore Constituency.

16.03.2023 அன்று முதல்,மைலாப்பூரில்  இரண்டு உயர் மின் விளக்கு கோபுரம் ரூபாய்  10 லட்சம் செலவில்  அமைக்கும் பனி மேற்கொள்ளப்பட்டது.

MPLAD41

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *