கலை நிகழ்ச்சிகளில்

‘யானும் தமிழால் இயம்ப விழைந்தேன்…’ Fetna 2013 விழாவை முன்வைத்து ஒரு பகிரல்

"உனது கடைசி இரு காசுகளை இவ்வாறு செலவு செய் : ஒரு காசு ரொட்டிக்கு - மறுகாசு லில்லி மலருக்கு" என்கிறது சீனப்பழமொழி ஒன்று. ... மேலும் படிக்க