தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி 2019-2020

On 02.01.2022, Allotted funds for a Community Hall at the cost of Rs.1,25,00,000 (One Crore and Twenty-Five Lakhs) in Kannagi Nagar. Construction work is under process

02.01.2022 அன்று ,சோழிங்கநல்லூர், கண்ணகி நகரில், சமுதாய நலக்கூடம் கட்டும் பணி ரூபாய்  1.25 கோடி  செலவில்  மேற்கொள்ளப்பட்டது.

MPLAD 27

 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *