தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி 2019-2020

On 08.01.2020, allotted funds for Furniture (Table & Chair) at the cost of Rs.3,85,000 (Three Lakhs and Eighty-Five Thousand) to Chennai Corporation School, VP Koil Street, Mylapore.

08.01.2020 அன்று ,வி.பி.கோயில் தெரு, மயிலாப்பூர், சென்னை மாநகராட்சி பள்ளிக்கு ரூபாய்  3.85 லட்சம் செலவில் தளவாட பொருட்கள் வாங்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.

 

MPLAD 2

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *