தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி 2019-2020

On 08.01.2020, allotted funds for Furniture (Table & Chair) at the cost of Rs.4,99,000 (Four Lakhs Ninety-Nine Thousand) to General Kariyappa Higher Secondary School, Saligramam.

08.01.2020 அன்று ,சாலிகிராமாம், ஜெனரல் காரியப்பா மேல்நிலைப் பள்ளியில் ரூபாய்  4.99  லட்சம்  செலவில் தளவாட பொருட்கள் வாங்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது .

MPLAD 2

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *